Weight pooling


Úředníci a jejich povinnosti:

Rozhodčí - řídí soutěž, řeší spory, jeho rozhodnutí je konečné. Řídí nakládání vozíku a informuje zapisovatele o celkové hmotnosti zátěže na vozíku. Dohlíží také na nakladače vozíku.
Zapisovatel č.1 - zaznamenává zdolanou hmotnost a čas pro každého psa, zaznamenává chyby.
Zapisovatel č.2 - oznamuje výsledky a zaznamenává vítěze v každé váhové kategorii.
Zapisovatel č.3 - zaznamenává zdolanou hmotnost a čas na tabuli pro účastníky soutěže a publikum.
Vstupní kontrola - řídí odkládací plochu, vstup psů na soutěžní trať, zapřáhnutí a umístění na startovní pozici. Informuje soutěžící o hmotnostní kategorii, která právě soutěží.
Nakladači vozíku - nakládají a vykládají vozík a připravují vozík na startovní čáru.
Všichni soutěžící psi musí být alespoň 9 měsíců staří a nesmí být kastrovaní.
Pro účast v soutěži není nutná žádná kvalifikace. Pes musí dokončit alespoň jeden soutěžní pokus (jedno kolo s nejmenší zátěží) aby mohl získat cenu a bodové ohodnocení.


Pravidla:
1) Všichni psi musí být registrováni A.D.B.A.

2) Hárající feny nesmí soutěžit. Zúčastní-li se fena podvodem, rozhodčí ji vyloučí bez nároku na vrácení vstupního poplatku.

3) Psi nesmí být agresivní k lidem, i kdyby měli košík. Agresivní pes bude rozhodčím vyloučen bez nároku na vrácení vstupního poplatku. Vzrušení (nadšení) psa není agresivita.

4) Veškeré zařízení použité soutěžícími musí být předem zkontrolováno rozhodčím.

5) Úroveň trati musí být předem zkontrolována rozhodčím. Předem je dohodnuto, jak často se trať bude kontrolovat během soutěže. Kontrola a úprava trati je povolena pouze mezi váhovými kategoriemi, nesmí se měnit v průběhu jedné kategorie.

6) Psi nesmí mít na nohou žádné pomůcky.

7) Předem je určeno, zda soutěžní pokus odstartuje rozhodčí, nebo soutěžící uvolněním psa.

8) V klasické soutěži nesmí soutěžit pes označený ADBSI "Ace".

9) Úmyslné i neúmyslné chyby budou oznamovány a třetí chybou je soutěžící diskvalifikován. (Např.: Chyba, Chyba, Konec)

Za úmyslnou chybu se považuje:
· dotknutí vozíku či psa po odstartování
· tlačení psa při startu vpřed či k zemi
· dotknutí psa vnadidlem
· agresivita handlera ke psovi
· překročení časového limitu (je stanoveno 60 sekund na celý pokus)

10) Neúmyslné okolnosti mohou zapříčinit, že pes nedokončí pokus. Rozhodčí zastaví soutěžícího pokud může dojít ke zranění psa zamotáním do zařízení, selháním zařízení, cizím zásahem atd. Soutěžící může poukázat na tyto okolnosti, ale jejich posouzení záleží na rozhodčím. Dvě neúmyslné okolnosti se rovnají jedné chybě. Pokus přerušený faulem či neúmyslnými okolnostmi začíná znovu od začátku. Žádný pokus není platný, pokud není dokončen. Pokud je pes diskvalifikován, jeho poslední platný pokus je uznán jako jeho nejlepší výkon.

11) Pokud pes dokončí pokus mimo soutěžní trať bez chyby, je to platný pokus.

12) Psi budou rozděleni do následujících váhových kategorií:

Do 20 kg psi feny
Do 20-25 kg psi feny
Do 25-30 kg psi feny
Do 30-35 kg psi feny
Do 35-40 kg psi feny

      Každý pes musí soutěžit ve své váhové kategorii. Pokud pes váží přesně na hranici mezi dvěmi kategoriemi, soutěžící si může vybrat kteroukoliv z nich. Weight pull je zkouškou síly a vytrvalosti, ne hrubé síly.

13) V každé z pěti váhových kategorií budou rozdány ceny zvlášť pro psy a zvlášť pro feny za 1., 2. a 3. místo. Trofej získá pes, který zdolal největší zátěž (Most Weight Pulled) a pes, který zdolal největší zátěž na kilogram tělesné hmotnosti (Most Weight Pulled per Kilogram of Body Weight). U těchto trofejí nezáleží na pohlaví psa.

14) Vozík a používané závaží musí být schválené rozhodčím. Hmotnost vozíku a tažného zařízení je součástí celkové (zdolané) hmotnosti.

15) Popruhy k vozíku nesmí být kratší než 120cm (4 stopy) a delší než 180cm (6 stop).

16) Každý soutěžící má svůj vlastní postroj. Dobře padnoucí postroj je pro psa výhodou. Mohou se používat pouze standardní postroje bez ozdob. Při soutěžním pokusu pes nesmí být připoután vodítkem.

17) Povrch soutěžní dráhy může být jakýkoliv. Nedoporučují se dlaždice. Všichni psi mají stejné podmínky pro soutěž. Nesmí se soutěžit o peníze.

18) Odkládací plocha pro psy by měla být umístěna před soutěžní dráhou v dostatečné vzdálenosti.

19) Soutěžní dráha musí být ohraničena ve vzdálenosti 3m (10 stop) z každé strany a ostatní psi jsou dostatečně vzdáleni aby neovlivňovali soutěžící psy.

20) Psi a feny v každé kategorii soutěží zvlášť, nejprve vždy psi. (Rozhodčí kontroluje u každé feny zda nehárá.)

21) Startovní a cílová čára jsou zřetelně označeny a jsou vzdáleny přesně 4,5m (15 stop). Trať za cílovou čarou je dostatečně dlouhá, aby pes zůstal na trati dokud vozík neprojede cílem.

22) Psi jsou při soutěži umístěni na odkládací ploše, kde je překontrolováno jejich číslo. Soutěžit začínají v závislosti na váhové kategorii, ve které jsou přihlášeni. Nejlehčí váhová kategorie soutěží jako první.

23) Psi musí utáhnout vozík i se zátěží na vzdálenost 4,5m za 60 sekund.

24) V případě nerozhodného výsledku (zdolané hmotnosti) rozhoduje čas, ve kterém pes dokončil pokus. (Nejprve rozhoduje hmotnost, potom čas.) V případě nerozhodného výsledku u "Most Weight Pulled per Kilogram of Body Weight" rozhoduje také čas anebo další (rozhodující) pokusy ve formě, kterou určí rozhodčí.

25) Zátěž pro první kolo soutěže v každé kategorii určí rozhodčí po dohodě se soutěžícími. Tato zátěž nebude nižší než trojnásobná hmotnost nejtěžšího psa v dané kategorii plus hmotnost vozíku a tažného zařízení. Pokus nebude platný pokud nebude dokončen bez přerušení chybou či neúmyslnými okolnostmi.

26) Rozhodčí určuje zvyšování zátěže na vozíku pro každou kategorii.

27) Každý pes má právo vynechat maximálně 4 kola (navýšení zátěže). Tato kola nemusí být v řadě za sebou.

28) Všichni psi v dané váhové kategorii musí dokončit soutěž dříve, než začne soutěžit další kategorie. Pokud odkládací plocha pojme všechny psy, mohou se kategorie kombinovat (soutěží dvě kategorie najednou).

29) Mezi dvěma pokusy musí pes mít alespoň 5min přestávku. Této přestávky se soutěžící může vzdát.

30) Po vyzvání k přípravě je pes oblečen do postroje a čeká na odkládací ploše na vyzvání k soutěži. Při soutěži je vozík umístěn předními koly na startovní čáře a pokus je ukončen a čas zaznamenán po doteku předních kol vozíku cílové čáry.

31) Soutěžící může použít vnadidlo. Vnadidlo musí být stále před psem. Soutěžící nepovolí psu prověšení popruhů více než 30cm (1 stopa).

32) Jako vnadidlo nesmí být použito jídlo ani žádný živý tvor. Jako vnadidlo nesmí být použit žádný předmět, který by poškodil jméno plemene APBT. Nesmí být použity prostředky vyvolávající agresi k lidem (rukáv, útok na člověka). Každé vnadidlo musí být předem schváleno rozhodčím. Soutěžící musí zůstat na trati dokud není pokus dokončen nebo dokud neuplyne časový limit.